کافه بورس
1399/08/28
08:08
#فملی روند abc در موج d از B که منفیهای احتمالی طبیعی برای ادامه حرکت موج d

#فملی روند abc در موج d از B که منفیهای احتمالی طبیعی برای ادامه حرکت موج dانتهای خبر

0
0