آواتحلیل
1401/02/11
21:09
#گزارش_بورس_کالا 1401.02.11 🔺امروز در بورس کالا شاهد عرضه 239 هزار تن و معامله 26 هزار تن انواع شمش بلوم بدون رقابت بودیم. شمش بلوم فجهان، فخاس، ا...

#گزارش_بورس_کالا ۱۴۰۱.۰۲.۱۱🔺امروز در بورس کالا شاهد عرضه ۲۳۹ هزار تن و معامله ۲۶ هزار تن انواع شمش بلوم بدون رقابت بودیم. شمش بلوم فجهان، فخاس، ارفع و کاوه معامله معامله نشدند.🔺فملی ۵ هزار تن مس کاتد عرضه کرد که ۳ هزار تن آن در قیمت پایه مچ شد. قیمت پایه عرضه امروز ۳ درصد کمتر از قیمت پایه عرضه قبلی بود.🔺فخوز ۶۰ هزارتن تختال C عرضه کرد که ۲۰ هزار تن آن در قیمت پایه مچ شد. قیمت پایه تختال فخوز ۶ درصد کمتر از قیمت پایه معامله آخر آن بود.انتهای خبر

0
0