پارسیس تحلیل
1399/08/28
07:29
#پارسان ارزش بازار پارسان به 84 هزار میلیارد تومان رسید ارزش بازار شرکت در سقف تاریخی خود 161 هزار میلیارد تومان بود. کانال تحلیلی پارسیس

#پارسانارزش بازار پارسان به ۸۴ هزار میلیارد تومان رسید


ارزش بازار شرکت در سقف تاریخی خود ۱۶۱ هزار میلیارد تومان بود.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0