بتاسهم
1400/03/02
08:44
مجوز افزایش سرمایه 300 درصدی #ولتجار از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.

مجوز افزایش سرمایه ۳۰۰ درصدی #ولتجار از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی صادر شد.


انتهای خبر

0
0