بورس پلنر
1400/03/03
20:09
#کنور در یک آرایش نموداری مثلث افزایشی قرار دارد که طی معاملات اخیر به همپوشانی فلت کُمو و ضلع تحتانی الگوی ترسیمی واکنش مثبت نشان داده است، انتظار...

#کنور


در یک آرایش نموداری مثلث افزایشی قرار دارد که طی معاملات اخیر به همپوشانی فلت کمو و ضلع تحتانی الگوی ترسیمی واکنش مثبت نشان داده است، انتظار میرود با گریز قیمت از سقف منطقه تراکمی در ۵۱۳۹۱ ریال به سمت هدف نخست ۵۶۴۴۸ ریال و فراتر از آن حرکت کند.۱۴۰۰/۳/۳@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0