بتاسهم
1401/01/10
12:16
#فروی جالب فروخته و در اسفند با فروش 1173 میلیارد ریالی سال مالی را تمام کرد و 12ماهه به فروش 5743 میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل 537...

#فروی جالب فروخته و در اسفند با فروش ۱۱۷۳ میلیارد ریالی سال مالی را تمام کرد و ۱۲ماهه به فروش ۵۷۴۳ میلیارد ریالی رسیده است که مدت مشابه سال قبل ۵۳۷۴ میلیارد ریال بود


انتهای خبر

0
0