چارتیست بورس
1399/08/25
08:58
#رمپنا مستعد نوسان مثبت به سمت اهداف ترسیمی در نمودار ✅ لازمه دسترسی به اهداف دوم شکست مقاومت ترسیمی می‌باشد ✅

#رمپنا مستعد نوسان مثبت به سمت اهداف ترسیمی در نمودار ✅لازمه دسترسی به اهداف دوم شکست مقاومت ترسیمی می‌باشد ✅انتهای خبر

0
0