تارگت بورس
1399/08/27
21:44
📊#ثنوسا_بروزرسانی تارگت اول 1050 💠تحلیل شخصی 📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست 📆 27آبان ماه 🆔 @Targ2Bourse

📊#ثنوسا_بروزرسانی


تارگت اول ۱۰۵۰
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆 ۲۷آبان ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0