پارسیس تحلیل
1399/08/28
07:50
#پارسان نمودار قیمت تاریخی نفت و گاز پارسیان -بازدهی از ابتدای سال : 177% -افت از سقف تاریخی : منفی 50% کانال تحلیلی پارسیس

#پارساننمودار قیمت تاریخی نفت و گاز پارسیان-بازدهی از ابتدای سال : ۱۷۷٪-افت از سقف تاریخی : منفی ۵۰٪کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0