محمود رحمانی
1399/08/25
10:43
تو ایران با هیچ احدی که گردن کلفته صاحب سرمایه هست که اکثریت سرمایه ی حرام هم هستن برخورد نمیشه و این رو اون حقوقی ها و حرام لقمه های گردن کلفت می...

تو ایران با هیچ احدی که گردن کلفته صاحب سرمایه هست که اکثریت سرمایه ی حرام هم هستن


برخورد نمیشه


و این رو اون حقوقی ها و حرام لقمه های گردن کلفت میدونن همه تهدید ها از طرف مجلس و قوه ی قضاییه فقط حرف هستو تمام حلسات مجلس غیره همگی در حد حرف باقی میمونهسازمان هم که دستش با همین ها دو یه کاسه هست


وگرنه کد های حقیقی خرد رو یک به یک نگا میکنه فلان شخص فلان سهم رو فروختاما این همه کثافت کاری رو نمیبینه ؟؟بعد با پررویی میان تو تلوزیون رسانه میگن حقیقی ها و مردم میفروشنبنظرم باید یک انقلابی در این سهلزمان بورس اتفاق بیفته وگرنه این فشاد و دستکاری ها در هر سهم به شکلی ادامه دار میشهبازار سرمایه ای که دستکاری به مدام


توسط حقوقی و عواملش درس رو گل بگیرن بهتره


خدا لعنت کنه واقعا باعث بانی و این بی شرف هارو که دیگه شورش رو بیش از حد در اوردنانتهای خبر

0
0