بتاسهم
1400/03/03
12:42
#کهمدا در اردیبهشت 573 ، فروردین 280 ، اسفند 409 ،بهمن 356 ، دی 389 میلیارد ریال فروش داشته است جمع فروش 11 ماهه 3840 میلیارد ریال بوده است مد...

#کهمدا در اردیبهشت ۵۷۳ ، فروردین ۲۸۰ ، اسفند ۴۰۹ ،بهمن ۳۵۶ ، دی ۳۸۹ میلیارد ریال فروش داشته است جمع فروش ۱۱ ماهه ۳۸۴۰ میلیارد ریال بوده است


مدت مشابه این عدد ۲۴۱۲ میلیارد ریال بوده است


در نرخ فروش در بهمن به ۶۱,۰۷۸,۷۳۹ ریال رسیده و اسفند ۶۰,۱۰۸,۵۵۰ ریال و فروردین ۶۳,۱۳۵,۰۷۷ ریال بوده است


در اردیبهشت با رشد جدی نرخ ۸۳,۸۳۵,۸۲۳ ریال شده استانتهای خبر

0
0