تحلیل با سید علی محسنی
1400/08/28
17:09
اینجا پیش بینی کردم از ریزش و خیلی عذر‌میخام اگر‌مثل کامپیوتر ها نقطه اشو نزدیم ولی این رو فهمیدم تو بازار ریزش هست

اینجا پیش بینی کردم از ریزش


و خیلی عذر‌میخام اگر‌مثل کامپیوتر ها نقطه اشو نزدیم ولی این رو فهمیدم تو بازار ریزش هستانتهای خبر

0
0