یادداشتهای تحلیلی ذوالغاری و سپیانی
1400/03/03
22:55
#فایرا همین چند سال پیش به اندازه قیمت سهم خود زیان ساخته بود و تعجب بازار رابرانگیخته بود امروز اما با این گزارش هایی که میدهد باید بگوییم واقعا ت...

#فایرا همین چند سال پیش به اندازه قیمت سهم خود زیان ساخته بود و تعجب بازار رابرانگیخته بود امروز اما با این گزارش هایی که میدهد باید بگوییم واقعا تعجب برانگیز است میانگین این چند ماه تقریبا ۸۰۰ میلیارد بوده است اردیبهشت ماه ۱۰۰۰ میلیارد فروش زده است و جمع فروش دو ماه به ۱۵۰۰ میلیارد رسیده است این عدد در دوره مشابه سال قبل نزدیک ۵۰۰ میلیارد بوده است .مجموع فروش ۹۹ بالغ بر ۶۹۰۰ میلیارد تومان بود ....


انتهای خبر

0
0