چارت های رامین جعفری
1399/08/15
00:05
#کالا در حال ایجاد واگرایی مثبت میباشد سهم قابل بررسی میباشد برای گرفتن تریگر شکست خط روند نزولی و سپس ورود کم ریسک میباشد

#کالا در حال ایجاد واگرایی مثبت میباشد سهم قابل بررسی میباشد برای گرفتن تریگر شکست خط روند نزولی و سپس ورود کم ریسک میباشدانتهای خبر

0
0