سیگنال یاب روزانه
1399/08/28
09:43
این قانون مسخره توقف ۲۰ و ۵۰ درصد رو بردارید تو ریزش و اصلاح سهمها که اجراش نمیکنید، فقط تا سهم جون میگیره و چنتا مثبت میخوره قانون اجرا میشه!

این قانون مسخره توقف ۲۰ و ۵۰ درصد رو برداریدتو ریزش و اصلاح سهمها که اجراش نمیکنید، فقط تا سهم جون میگیره و چنتا مثبت میخوره قانون اجرا میشه!

انتهای خبر

0
0