همفکران
1400/03/02
15:27
#خبرهای_موثر 📌 اتریش: مسائل مهمی در مذاکرات برجام باقی مانده است وزیر خارجه اتریش گفته زمان برای حصول پیشرفت در مذاکرات برای احیای برجام رو به ا...

#خبرهای_موثر📌 اتریش: مسائل مهمی در مذاکرات برجام باقی مانده استوزیر خارجه اتریش گفته زمان برای حصول پیشرفت در مذاکرات برای احیای برجام رو به اتمام است و هنوز مسائل مهمی به صورت حل‌نشده باقی مانده است./ فارس

انتهای خبر

0
0