مهدی ساسانی
1400/09/17
19:26
پذیره‌نویسی #وفردا از ۹/۱۷ لغایت ۱۰/۱۵ حداکثر سهمیه هر کد ۱۰۰,۰۰۰ سهم قیمت هر ورقه ۵۰ تومان پذیره‌نویسی #کاریز از ۹/۲۱ لغایت ۱۰/۵ حداکثر سهمیه هر ...

پذیره‌نویسی #وفردا


از ۹/۱۷ لغایت ۱۰/۱۵ حداکثر سهمیه هر کد ۱۰۰,۰۰۰ سهم


قیمت هر ورقه ۵۰ تومانپذیره‌نویسی #کاریز


از ۹/۲۱ لغایت ۱۰/۵ حداکثر سهمیه هر کد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ سهمانتهای خبر

0
0