مهدی ساسانی
1399/08/25
21:34
لیست محدودیت های قابل اعمال برای کنترل کرونا که از ابتدای آذر اجرایی می شوند با توجه به اینکه بانکها و ادارات دولتی با یک سوم نیرو فعال خواهند بو...

لیست محدودیت های قابل اعمال برای کنترل کرونا که از ابتدای آذر اجرایی می شوندبا توجه به اینکه بانکها و ادارات دولتی با یک سوم نیرو فعال خواهند بود و #فعالیت_بازار_سرمایه مطابق با فعالیت بانکها است پس شایبه تعطیلی بورس منتفی خواهد بود و بازار سرمایه به فعالیت خودش ادامه خواهد دادانتهای خبر

0
0