مهندسی مالی
1400/06/31
10:03
دیالوگ +کارمند بورس: اینجا بورسه! پولی برای دزدیدن اینجا نیست! _بین: پس شما این جا چیکار می کنید؟! 📼 The Dark Knight Rises

دیالوگ+کارمند بورس: اینجا بورسه! پولی برای دزدیدن اینجا نیست!_بین: پس شما این جا چیکار می کنید؟!📼 The Dark Knight Risesانتهای خبر

0
0