کدال۳۶۰
1399/08/25
16:29
#مدار خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_12_ماهه منتهی به 1394/12/29 شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار 🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ 13...

#مدار


خلاصه #تصمیمات_مجمع عمومی عادی سالیانه #دوره_۱۲_ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار🔹 تاریخ جلسه: ساعت مورخ
۱۳۹۹-۰۸-۲۵ ۱۶:۲۹:۵۳ (۶۹۲۲۳۲)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0