کدال۳۶۰
1400/03/04
10:04
#وسیلام #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1400/02/31 ▪ شرکت سرمایه گذاری استان ایلام طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1400/02/31 از محل واگذاری ...

#وسیلام


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱▪ شرکت سرمایه گذاری استان ایلام طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ از محل واگذاری سهام درآمدی حاصل نکرده است.▪ وسیلام با سرمایه ثبت شده ۲۹,۲۹۱,۶۴۸,۵۶۰ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده است.▪️ شرکت در انتهای اردیبهشت ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۳۱,۳۹۱,۴۱۳ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با افت ۱۰۰٪ به مبلغ ۲۷,۱۸۳,۸۶۷ میلیون ریال رسیده است.
۱۴۰۰-۰۳-۰۴ ۱۰:۰۵:۰۴ (۷۵۰۰۰۳)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0