آتی کالا
1399/08/25
08:16
پسته آذر با عبور از محدوده مقاومتی 172500، هدف بعدی 174000 را دنبال خواهدکرد و در صورت از دست دادن این محدوده، با حمایت بعدی 170000 مواجه است.@parv...

پسته آذر با عبور از محدوده مقاومتی ۱۷۲۵۰۰، هدف بعدی ۱۷۴۰۰۰ را دنبال خواهدکرد و در صورت از دست دادن این محدوده، با حمایت بعدی ۱۷۰۰۰۰ مواجه است.@parvintorki


https://t.me/Donyaye_Atiانتهای خبر

0
0