موج مثبت Positive Wave
1399/08/25
10:05
#وخارزم با کف حمایتی محکمی در 700-750 تومان دارد باید بزودی بره بالای 1000 تومان

#وخارزم با کف حمایتی محکمی در ۷۰۰-۷۵۰ تومان داردباید بزودی بره بالای ۱۰۰۰ تومان

انتهای خبر

0
0