محسن حسنلو
1399/10/08
09:53
#شاخص_خودرو نمودار تایم فریم روزانه صنعت کم کم به محدود حمایت خود می رسد و انتظار می رود در محدود مشخص شده مورد حمایت قرار گیرد . @HasanluMohsen

#شاخص_خودرو
نمودار تایم فریم روزانه صنعت کم کم به محدود حمایت خود می رسد و انتظار می رود در محدود مشخص شده مورد حمایت قرار گیرد .@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0