بانی فام
1400/08/30
13:52
#شتولی شفافسازی:تاکنون هیچ گونه ارز و تسهیلاتی دریافت ننموده و هیچ گونه مواد اولیه به جز LAB آن صرفا در سه ماه اخیر، از مجاری دولتی یا بورسی دریافت...

#شتولی


شفافسازی:تاکنون هیچ گونه ارز و تسهیلاتی دریافت ننموده و هیچ گونه مواد اولیه به جز LAB آن صرفا در سه ماه اخیر، از مجاری دولتی یا بورسی دریافت نشده است.@only_otc 👈🏻 بازارپایه زیر ذره بینانتهای خبر

0
0