کارگزاری سهام بارز
1399/10/07
09:50
امروز برخورد بسیار از سهام به کف قیمت قبلی وحمایت ها میباشد....

امروز برخورد بسیار از سهام به کف قیمت قبلی وحمایت ها میباشد....


انتهای خبر

0
0