تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/27
12:42
برآیند نقدینگی حقیقی ها به تفکیک صنایع بازار در تاریخ : 1399.8.27 کماکان خروج پول حقیقی از صندوق های درآمد ثابت را داریم . @CMA_investment

برآیند نقدینگی حقیقی ها به تفکیک صنایع بازار در تاریخ : ۱۳۹۹.۸.۲۷


کماکان خروج پول حقیقی از صندوق های درآمد ثابت را داریم .


@CMA_investment



انتهای خبر

0
0