اسمارت بورس
1400/03/04
11:52
بازگشایی مثبت #فولاد در ۹۰۰ تومان باید منتظر خودرو و خسایپا بود

بازگشایی مثبت #فولاد در ۹۰۰ تومان


باید منتظر خودرو و خسایپا بودانتهای خبر

0
0