بورس۳۶۵
1399/08/28
10:24
قدرت خرید حقیقی همچنان بر فروشنده برتری دارد و جریان ورود پول هم مثبت است...

قدرت خرید حقیقی همچنان بر فروشنده برتری دارد و جریان ورود پول هم مثبت است...


انتهای خبر

0
0