کانال تحلیلی پارسیس
1399/08/25
10:48
#تحلیل بررسی کارنامه سود و زیانی شرکتهای حاضر در بورس و فرابورس (تمام شرکتها به غیر از سرمایه گذاری ها، بانک، بیمه و لیزینگ) با سال مالی 30 اسفند...

#تحلیلبررسی کارنامه سود و زیانی شرکتهای حاضر در بورس و فرابورس (تمام شرکتها به غیر از سرمایه گذاری ها، بانک، بیمه و لیزینگ) با سال مالی ۳۰ اسفند ۱۳۹۹نشان میدهد:این شرکتها در ۳ ماهه نخست امسال حدود ۱۶۴ همت فروش داشته اند و به سود خالص ۳۸ همت رسیده اند ولی در ۳ ماهه دوم سال حدود ۲۶۰ همت فروش داشته اند (رشد ۱۵۸ درصد) و به سود ۶۹ همت رسیده اند (رشد ۱۸۰ درصد).جزییات عملکرد شرکتها به شرح جدول فوق است: (ارقام به میلیارد تومان است)کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0