بورس۲۴
1403/04/20
19:33
علت تفاوت سود خالص صورتهای مالی حسابرسی نشده با صورتهای مالی حسابرسی شده "شفن" چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت پتروشیمی فن آوران در خصوص علت تفاوت سود خالص صورتهای مالی حسابرسی نشده با صورتهای مالی حسابرسی شده توضیح داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پتروشیمی فن آوران در خصوص علت تفاوت سود خالص صورتهای مالی حسابرسی نشده با صورتهای مالی حسابرسی شده بیان داشت: تفاوت سود خالص صورتهای مالی حسابرسی نشده با صورتهای مالی حسابرسی شده به دلیل احتساب ذخیره و هزینه سرویس های جانبی در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲,۰۳۲ میلیارد ریال در سرفصل هزینه های سربار تولید و مبلغ ۲,۸۱۰ میلیارد ریال بابت احتساب ذخیره هزینه های سرویس های جانبی در سال ۱۴۰۱ در سر فصل سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی و برگشت مالیات محاسبه شده در صورت های مالی حسابرسی نشده به مبلغ ۱۱۳ میلیارد ریال به موجب بند ۴ تاکید بر مطلب خاص گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی می باشد.

ش
انتهای خبر

0
0