کارگزاری آبان
1400/03/04
10:27
📈رایانه ای ها نیز یک پارچه منفی با فشار فروش داد و ستد می شوند.#رانفور و #سپ با گرایشی منفی متعادل اند.

📈رایانه ای ها نیز یک پارچه منفی با فشار فروش داد و ستد می شوند.#رانفور و #سپ با گرایشی منفی متعادل اند.


انتهای خبر

0
0