بورس۳۶۵
1399/10/08
16:51
نـــــــام نــمــاد: #دلر 📊 تــــوضــیـــحـــات: حجم مشکوک و خرید قابل توجه ۳۱ میلیارد تومانی حقیقی در جریان معاملات امروز دلر نوید اتفاقات مثبت...

نام نماد: #دلر📊 توضیحات:حجم مشکوک و خرید قابل توجه ۳۱ میلیارد تومانی حقیقی در جریان معاملات امروز دلر نوید اتفاقات مثبتی را در سهم می دهد
『تاریخ: دوشنبه ۸ دی ماه 』انتهای خبر

0
0