کدال۳۶۰
1399/08/25
17:19
#اپال تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس 🔹 زمان برگزاری: ساعت 17:00 مورخ 1399/08/25 ...

#اپال


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۷:۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
🔹 سرمایه فعلی: ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال🔹 درصد افزایش سرمایه: ۱۰۰٪🔹 مبلغ افزایش سرمایه: ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔹 محل تامین افزایش سرمایه:


- مطالبات و آورده نقدی : ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
۱۳۹۹-۰۸-۲۵ ۱۷:۱۹:۵۲ (۶۹۲۲۹۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0