پارسیس تحلیل
1400/03/02
07:00
#تاصیکو بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ 1 خرداد 1400 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 42...

#تاصیکوبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۰پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۴۲۸۴۸ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۳۸۲۳۸ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملی صنایع مس ایران - فولاد مبارکه اصفهان - هلدینگ توسعه معادن و فلزات و صنایع خاک چینی ایران.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۶۵۴۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۶۳۷۳ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #تاصیکو ۱۶۰۰۶ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۱ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0