کدال۳۶۰
1401/04/02
12:04
#سپید تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت سپید ماکیان 🔹 زمان برگزاری: ساعت 12:00 مورخ 1401/03/07 1401-04-02 12...

#سپید


تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ شرکت سپید ماکیان🔹 زمان برگزاری: ساعت ۱۲:۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷
۱۴۰۱-۰۴-۰۲ ۱۲:۰۴:۵۲ (۹۰۰۶۰۱)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0