مهندسی مالی
1399/08/25
10:51
محاسبه ضریب بتا به روش capm به کمک Excel جهت بهینه کردن پرتفو.... که بسیاری از مدیران صندوق های سرمایه گذاری و هج فاندها از این مورد روش بازگشت سر...

محاسبه ضریب بتا به روش capm به کمک Excel جهت بهینه کردن پرتفو....که بسیاری از مدیران صندوق های سرمایه گذاری و هج فاندها از این مورد روش بازگشت سرمایه استفاده میکنندرگرسیون یا ضریب همبستگی....آموزش طی فایلی همراه با وویس درج خواهد شد....در پست های بعد#آموزشانتهای خبر

0
0