نوآوران امین
1399/08/25
14:46
کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا(#خکمک) اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 39 درصدی درآ...

کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا(#خکمک)


اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۶ ماهه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۶۵۸,۸۴۲ میلیون ریال به مبلغ ۲,۲۹۸,۲۹۶ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۱۳۹ درصدی سود خالص ۶ ماهه ۱۳۹۹ و تحقق سود ۳ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0