نبسا
1399/08/25
10:42
بازار تازه داره جون می گیره امیدوارم همه عوامل و ارکان دخیل بازار در شرایط حساس فعلی کمک حالش باشند...

بازار تازه داره جون می گیره امیدوارم همه عوامل و ارکان دخیل بازار در شرایط حساس فعلی کمک حالش باشند...


انتهای خبر

0
0