کانال افزایش سرمایه
1400/03/03
16:33
کشورمان بزرگ جمعیتمان نسبت به کشورهای دیگر کم با هند مقایسه می کنم تقریبا ۱۵ برابر کشور ما جمعیت دارد.

کشورمان بزرگ جمعیتمان نسبت به کشورهای دیگر کم با هند مقایسه می کنم تقریبا ۱۵ برابر کشور ما جمعیت دارد.


انتهای خبر

0
0