نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/08/27
22:49
#خبر_مؤثر وزیر صمت: تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز 4200 می‎باشد.

#خبر_موثر


وزیر صمت: تفاوت ارز دولتی و آزاد فساد زاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ میباشد.
انتهای خبر

0
0