بورس۲۴
1401/06/31
15:30
مزایده بانک دی نتیجه ای نداشت

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، بانک دی اعلام نمود در مزایده عمومی فروش اموال مازاد و تملیکی هیچ گونه پیشنهاد خریدی واصل نگردید.

مزایده بانک دی نتیجه ای نداشت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک دی اعلام نمود در مزایده عمومی فروش اموال مازاد و تملیکی هیچ گونه پیشنهاد خریدی واصل نگردید.


دی
انتهای خبر

0
0