مبین تحلیل
1400/03/03
11:26
#دابور دابور برای سال 99 سودی معادل با 375.4 تومان شناسایی کرده است. برای سال 400، بدون در نظر گرفتن آزادسازی نرخ ها سود شرکت در محدوده 450 تومان خ...

#دابور


دابور برای سال ۹۹ سودی معادل با ۳۷۵.۴ تومان شناسایی کرده است. برای سال ۴۰۰، بدون در نظر گرفتن آزادسازی نرخ ها سود شرکت در محدوده ۴۵۰ تومان خواهد بود


سهم به دلیل افت زیاد در یک روز مورد توجه قرار گرفته است. در مورد دارویی ها خواه ناخواه( شش ماه یک سال یا بیشتر) آزادسازی قیمت ها بصورت تدریجی انجام خواهد گرفت. بنابراین با در نظر گرفتن آزادسازی ها شرایط به نسبت بهتر هم خواهد بود. در بین دارویی ها دتماد هم شرایط مناسبی دارد. منتهی در حال حاضر شرایط کلی بازار مناسب نیست ولی به لحاظ ارزشی به نقاط مناسبی رسیده اند.انتهای خبر

0
0