پارسیس تحلیل
1399/10/07
19:00
#ماهانه #ارفع گزارش ماهانه ارفع نشان میدهد که در آذر 1399 موفق به فروش 615 میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش 3 درصدی داشته است...

#ماهانه #ارفعگزارش ماهانه ارفع نشان میدهد که در آذر ۱۳۹۹ موفق به فروش ۶۱۵ میلیارد تومان محصول شده است که نسبت به ماه گذشته کاهش ۳ درصدی داشته است.لازم به توضیح است که میانگین فروش ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۴۷۹ میلیارد تومان بوده که فروش این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۲۸ درصد بیشتر بوده است.مجموع فروش شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۴,۳۱۱ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند فروش شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0