محسن حسنلو
1399/10/08
09:54
#شاخص_سیمان نمودار شاخص صنعت در روند خنثی می باشد و از کف به طرف سقف در حال رشد می باشد @HasanluMohsen

#شاخص_سیماننمودار شاخص صنعت در روند خنثی می باشد و از کف به طرف سقف در حال رشد می باشد@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0