آواتحلیل
1401/01/09
13:39
#بررسی_گزارش_کدال #کاوه ✅ کاوه در اسفند با افت 5 درصدی فروش نسبت به بهمن مواجه شده و 1875 میلیارد تومان فروش ثبت کرده است. با اینحال، فروش اسفند ش...

#بررسی_گزارش_کدال #کاوه✅ کاوه در اسفند با افت ۵ درصدی فروش نسبت به بهمن مواجه شده و ۱۸۷۵ میلیارد تومان فروش ثبت کرده است. با اینحال، فروش اسفند شرکت ۲۲ درصد بالاتر از میانگین ماههای قبل سال است.✅ جمع درآمد فروش شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای اسفند به ۱۸.۸ همت می‌رسد که ۴۰ درصد نسبت به فروش سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است. مقدار فروش در این مدت ۶ درصد افت داشته و به ۱.۴۲ میلیون تن رسیده اما مقدار تولید ۳ درصد افزایش داشته و به ۱.۷۶ میلیون تن رسیده است.✅ مقدار تولید بیلت شرکت در اسفند ۹ درصد افزایش داشته و به ۱۴۶ هزار تن رسیده است. نرخ فروش نیز با ۲ درصد افزایش به ۱۳ میلیون تومان رسیده است.📈 آخرین قیمت سهم نزدیک به ۱۲۲۰ تومان بوده و در یک ماه اخیر ۲۰ درصد بازدهی داشته است...انتهای خبر

0
0