بتاسهم
1400/03/03
17:29
#فخاس در فروردین ماه 912 میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده اردیبهشت 880 میلیارد تومان و 2 ماهه 1791 میلیارد تومان بوده است

#فخاس در فروردین ماه ۹۱۲ میلیارد تومان از محصولات خود را به فروش رسانده اردیبهشت ۸۸۰ میلیارد تومان و ۲ ماهه ۱۷۹۱ میلیارد تومان بوده است


انتهای خبر

0
0