بورس۳۶۵
1399/08/26
09:53
از شروع بازار تا این لحظه سرانه فروش بازار ۱۹ میلیون و سرانه خرید ۱۸ میلیون تومان است تقریبا قدرت خرید و فروش برابر است و فشار فروشی در بازار نداریم

از شروع بازار تا این لحظه سرانه فروش بازار ۱۹ میلیون و سرانه خرید ۱۸ میلیون تومان است تقریبا قدرت خرید و فروش برابر است و فشار فروشی در بازار نداریم


انتهای خبر

0
0