بورس۲۴
1403/04/20
18:42
توضیحات "قچار" در خصوص صورتهای مالی

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال در خصوص صورت های مالی توضیحاتی ارائه نمود.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال در خصوص صورت های مالی توضیحاتی ارائه نمود.


این شرکت در خصوص بند ۳-۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی بیان داشت: دارایی های در جریان تکمیل شامل دیفیوزن، کوره آهک و پرس تفاله خشک است که بهره برداری کوره آهک در سال ۱۴۰۳ انجام شده و به دارایی های ثابت اضافه شده است که در صورت های مالی ۱۴۰۳ افشا خواهد شد و پیش پرداخت سرمایه ای که مربوط به توربین برق می باشد با توجه به مشکلات گمرکی ترخیص طولانی مدت انجام شد و در حال حاضر به شرکت انتقال پیدا کرده ولی هنوز به بهره برداری نرسیده است.


این شرکت همچنین در خصوص بند ۴-۸ گزارش حسابرس و بازرس قانونی اظهار داشت: مبلغ پنجاه میلیارد ریال به بازارگردانی اکسیر سودا از طرف سهامدار عمده بابت بازارگردانی سهم در سال ۱۴۰۲ پرداخت شده است و در حساب های فی مابین در شرکت به ثبت رسیده که در سال ۱۴۰۳ بازارگردان گزارش عملکرد ارائه نمود که در حساب ها ثبت و افشا خواهد شد.


همچنین در خصوص بند ۶-۸ گزارش حسابرس و بازرس بیان نمود: طی عمل نکردن چغندر کاران به تعهدات خود بابت تامین مواد اولیه با توجه به قراردادهای فی مابین شرکت با آنها، بابت تسویه مطالبات شرکت از آنان دو واحد آپارتمان مسکونی دریافت کرده است و همچنین به دلیل فرسوده بودن و هرینه بر بودن خودرو شرکت ملزم به جایگزین کردن آنها با یک خودرو لکسوس بوده ایم که همه موارد در دارایی های شرکت ثبت شده است.

قق
انتهای خبر

0
0