بتاسهم
1400/03/02
15:40
#وتوشه در 12ماهه با سرمایه قدیم 1978 ریال و با سرمایه جدید 618 ریال سود محقق کرده است

#وتوشه در ۱۲ماهه با سرمایه قدیم ۱۹۷۸ ریال و با سرمایه جدید ۶۱۸ ریال سود محقق کرده است


انتهای خبر

0
0